1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  5. อากรแสตมป์
  6. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  7. อื่น ๆ
    7.01 การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
    7.02 การยื่นแบบและการชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต
    7.03 การออกหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
    7.04 ใบกำกับภาษีมีรางวัล (โครงการนี้สิ้นสุดแล้ว)
    7.05 ติดต่อส่วนราชการกรมสรรพากร
    7.06 กิจการ ROH (สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค)
    7.07 การอุทธรณ์ภาษี
    7.08 การขอคัดแบบแสดงรายการภาษี
    7.09 การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
    7.10 ใบผ่านภาษี
     7.10.01 ผู้มีหน้าที่ขอใบผ่านภาษีอากร
     7.10.02 ผู้ที่ไม่ต้องขอใบผ่านภาษีอากร
     7.10.03 วิธีการขอรับใบผ่านภาษีอากร
       7.10.03.01 แบบคำร้องขอใบผ่านภาษีอากร
       7.10.03.02 กำหนดเวลายื่นคำร้องขอรับใบผ่านภาษีอากร
       7.10.03.03 สถานที่ยื่นคำร้องขอรับใบผ่านภาษีอากร
       7.10.03.04 เอกสารประกอบคำร้องขอรับใบผ่านภาษีอากร
       7.10.03.05 อายุของใบผ่านภาษีอากร
     7.10.04 บทลงโทษ
    7.11 การผ่อนชำระ
    7.12 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
    7.13 ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
    7.14 น้ำท่วม
    7.15 IHQ
    7.16 ITC
    7.17 ภาษีมรดก
    7.18 e-Donation
    7.19 IBC
    7.20 National e-Payment
   คู่มือการใช้งาน