1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
    4.01 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
    4.02 กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
     4.02.01 การธนาคาร
     4.02.02 การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
     4.02.03 การรับประกันชีวิต
     4.02.04 การรับจำนำ
     4.02.05 การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์
     4.02.06 การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร
    4.03 การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
    4.04 การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
    4.05 การคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ
    4.06 การจัดทำรายงาน
    4.07 การยื่นแบบ (ผู้มีหน้าที่และกำหนดเวลา)
    4.08 สถานที่ยื่นแบบและการชำระภาษี
    4.09 การขอคืนภาษี
    4.10 บทลงโทษ
  5. อากรแสตมป์
  6. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  7. อื่น ๆ
  National e-Payment
   คู่มือการใช้งาน