1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  5. อากรแสตมป์
    5.01 ตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์
    5.02 ผู้มีหน้าที่เสียอากร / ขีดฆ่าอากรแสตมป์
    5.03 การยกเว้นอากร
    5.04 อัตราอากรแสตมป์
    5.05 วิธีการเสียอากร
    5.06 การเสียอากรเป็นตัวเงิน
     5.06.01 ตราสารที่ขอเสียอากรเป็นตัวเงินฯ
     5.06.02 ผู้มีหน้าที่ยื่น/วิธีการ/กำหนดเวลา/สถานที่ยื่น เสียอากรเป็นตัวเงิน
     5.06.03 แบบขอเสียอากรเป็นตัวเงิน
    5.07 การขอคืนอากร
    5.08 ใบรับและใบส่งของ
    5.09 บทลงโทษ
  6. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  7. อื่น ๆ
  National e-Payment
   คู่มือการใช้งาน