1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  5. อากรแสตมป์
  6. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    6.01 เงินได้ตาม ม.40(1)
     6.01.01 ในประเทศ
     6.01.02 ต่างประเทศ
    6.02 เงินได้ตาม ม.40(2)
    6.03 เงินได้ตาม ม.40(3)
    6.04 เงินได้ตาม ม.40(4)
    6.05 เงินได้ตาม ม.40(5)
    6.06 เงินได้ตาม ม.40(6)
    6.07 เงินได้ตาม ม.40(7)
    6.08 เงินได้ตาม ม.40(8)
    6.09 การยื่นแบบ (ผู้มีหน้าที่และกำหนดเวลา)
    6.10 สถานที่ยื่นแบบและการชำระภาษี
    6.11 การขอคืน
    6.12 บทลงโทษ
    6.13 อนุสัญญาภาษีซ้อน
    6.14 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
    6.15 อื่นๆ
  7. อื่น ๆ
  National e-Payment
   คู่มือการใช้งาน