7. อื่น ๆ=>7.09 การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว=>7.09.02 นักท่องเที่ยวผู้มีสิทธิได้รับคืนภาษี=>7.09.02.04 สถานที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
พบข้อมูลจำนวน :  1  รายการ
เลขที่เอกสาร ชื่อเรื่องเอกสาร
409524 นักท่องเที่ยวสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
หน้า 1 |