7. อื่น ๆ=>7.09 การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว=>7.09.02 นักท่องเที่ยวผู้มีสิทธิได้รับคืนภาษี=>7.09.02.03 การขอคืน
พบข้อมูลจำนวน :  7  รายการ
เลขที่เอกสาร ชื่อเรื่องเอกสาร
409543 นักท่องเที่ยวขอคืนเกินกว่า 30,000 บาท ไม่สามารถรับคืนเป็นเงินสดได้
409553 การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว ไม่ต้องดู work permit
409556 ระยะเวลาการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวที่ขอคืนเป็นดราฟต์หรือเข้าบัญชีบัตรเครดิต
410524 นักท่องเที่ยวที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VRT) ต้องเป็นผู้ลงลายมือชื่อขอคืน และไม่สามารถมอบให้ผู้อื่นมาขอคืนแทนได้
410525 วิธีคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนักท่องเที่ยวที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VRT)
410526 นักท่องเที่ยวขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VRT) ผ่านบัตรเครดิต AMEX ไม่ได้
410683 มูลค่าในการซื้อสินค้าที่นักท่องเที่ยวมีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
หน้า 1 |