7. อื่น ๆ=>7.09 การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว=>7.09.02 นักท่องเที่ยวผู้มีสิทธิได้รับคืนภาษี=>7.09.02.02 สินค้าที่มีสิทธิขอคืน
พบข้อมูลจำนวน :  4  รายการ
เลขที่เอกสาร ชื่อเรื่องเอกสาร
406182 นักท่องเที่ยวที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องนำสินค้าออกไปพร้อมการเดินทาง
407346 ภาระภาษี กรณีนักท่องเที่ยวซื้ออัญมณี และเครื่องประดับ
409525 ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว แต่ให้ผู้ขายส่งให้ภายหลัง
410028 นักท่องเที่ยวเดินทางออกนอกประเทศ ภายหลังการนำสินค้าออกนอกประเทศ
หน้า 1 |