7. อื่น ๆ=>7.09 การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว=>7.09.02 นักท่องเที่ยวผู้มีสิทธิได้รับคืนภาษี=>7.09.02.01 คุณสมบัติของนักท่องเที่ยวที่มีสิทธิขอ
พบข้อมูลจำนวน :  2  รายการ
เลขที่เอกสาร ชื่อเรื่องเอกสาร
409526 นักท่องเที่ยวที่เดินทางออกนอกประเทศทางเรือ ไม่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
409542 นักบินหรือลูกเรือของสายการบินซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้
หน้า 1 |