2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล=>2.03 การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล=>2.03.02 อัตราภาษี=>2.03.02.05 กิจการธุรกิจขนาดย่อม (SMEs)
พบข้อมูลจำนวน :  8  รายการ
เลขที่เอกสาร ชื่อเรื่องเอกสาร
402244 อัตราภาษีของ SMEs ปี 2547
408932 อัตราภาษีของกิจการ SMEs กรณีมีการเพิ่ม/ลดทุน
408933 ประมาณการกำไรสุทธิ กรณีกิจการ SMEs
408934 การได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ กรณีลดทุนที่ชำระแล้วเหลือไม่เกิน 5,000,000 บาท
408935 มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 1,000,000 บาท
408936 มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 3,000,000 บาท แต่มีกำไรสุทธิ 10,000,000 บาท
409559 กิจการ SME ที่อยู่และมีรายได้ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2551 ใช้สิทธิยกเว้นกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาทได้
410228 ลดทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5,000,000 บาท ก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้
หน้า 1 |