2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล=>2.03 การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล=>2.03.02 อัตราภาษี=>2.03.02.01 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไป
พบข้อมูลจำนวน :  17  รายการ
เลขที่เอกสาร ชื่อเรื่องเอกสาร
405473 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20
406858 การลดอัตราภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 387) พ.ศ.2544 กรณีเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี
407240 รายได้ที่เกิดขึ้นเมื่อพ้นกำหนดสิทธิประโยชน์ BOI ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 50
407243 บริษัทจดทะเบียนก่อนวันที่ 6 กันยายน 2544
407782 การลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ควบเข้ากัน
408937 อัตราภาษีของกิจการร่วมค้า กรณีมีการร่วมทุนไม่เกิน 5,000,000 บาท
408938 นิติบุคคลลดทุนจดทะเบียน เพื่อให้ได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 471) พ.ศ.2551
409696 รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่จะใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 467) พ.ศ.2550
409772 ภาระภาษี กรณีนิติบุคคลขายที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
409957 การคำนวณกำไรสุทธิ กรณีมีสถานประกอบการทั้งในและนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
410051 นิติบุคคลมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีมีสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 475)
410054 ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) พ.ศ.2549 แต่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 475) พ.ศ.
410187 นิติบุคคลไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) พ.ศ.2549 ในรอบระยะเวลาบัญชีใด สามารถใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
410656 ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) และ (ฉบับที่ 467)
410721 นิติบุคคลไทยได้รับเงินชดเชยเงินปันผล หรือเงินชดเชยดอกเบี้ยที่ได้จากหลักทรัพย์ที่เป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินไ
หน้า 1 | 2 |