2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล=>2.03 การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล=>2.03.02 อัตราภาษี=>2.03.02.01 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไป
พบข้อมูลจำนวน :  9  รายการ
เลขที่เอกสาร ชื่อเรื่องเอกสาร
405473 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20
407243 บริษัทจดทะเบียนก่อนวันที่ 6 กันยายน 2544
408937 อัตราภาษีของกิจการร่วมค้า กรณีมีการร่วมทุนไม่เกิน 5,000,000 บาท
408938 นิติบุคคลลดทุนจดทะเบียน เพื่อให้ได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 471) พ.ศ.2551
409772 ภาระภาษี กรณีนิติบุคคลขายที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
410051 นิติบุคคลมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีมีสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 475)
410187 นิติบุคคลไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) พ.ศ.2549 ในรอบระยะเวลาบัญชีใด สามารถใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
410721 นิติบุคคลไทยได้รับเงินชดเชยเงินปันผล หรือเงินชดเชยดอกเบี้ยที่ได้จากหลักทรัพย์ที่เป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินไ
410841 ศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศ (IPC) ต้องเป็นบริษัทในไทยเท่านั้น
หน้า 1 |