2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล=>2.03 การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล=>2.03.01 ฐานในการคำนวณภาษี=>2.03.01.01 ฐานจากกำไรสุทธิ
พบข้อมูลจำนวน :  52  รายการ
เลขที่เอกสาร ชื่อเรื่องเอกสาร
401646 ยื่นชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบระยะเวลาบัญชีละ 2 ครั้ง
402161 กำไร/ขาดทุนจากการขายหุ้นต้องรับรู้เป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
402173 ทำการประนอมหนี้ ปี 2548 โดยยอมลดหนี้ให้อัตราร้อยละ 20 พร้อมยกดอกเบี้ยทั้งหมดให้
405392 นิติบุคคลได้รับเงินปันผลจะไม่มีเครดิตภาษีจากเงินปันผล
406695 ภาระภาษี กรณีจ่ายเงินได้ให้วิศวกรที่นิติบุคคลในมาเลเซียส่งมาให้คำแนะนำในไทยเกิน 6 เดือน
406758 การขอเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร
407299 ซื้อขายหุ้นเมื่อมีกำไรต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
407385 ขายตั๋วรถไฟฟ้าได้ส่วนลดถือเป็นฐานภาษีในการคำนวณกำไรสุทธิ
407402 มีสถานประกอบการหลายแห่งให้นำรายได้ทุกแห่งมารวมเสียภาษี
407411 ภาระภาษี กรณีโอนสิทธิการก่อสร้างและการรับเงินค่าจ้าง
407609 การคำนวณกำไรสุทธิ กรณีมีผลขาดทุนจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)
408186 ภาระภาษี กรณีนิติบุคคลในต่างประเทศส่งพนักงานเข้ามาติดตั้งเครื่องจักรในไทย 30 เดือน
408254 รับชำระคืนเงินต้นไม่ถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
408346 ภาระภาษี กรณีให้ส่วนราชการร่วมใช้ท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้ดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
408349 ภาระภาษี กรณีค่าจดทะเบียน ค่าต่อทะเบียน และค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่ให้ผู้เช่าซื้อจ่าย
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 |