2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล=>2.03 การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล=>2.03.01 ฐานในการคำนวณภาษี=>2.03.01.01 ฐานจากกำไรสุทธิ
พบข้อมูลจำนวน :  37  รายการ
เลขที่เอกสาร ชื่อเรื่องเอกสาร
401646 ยื่นชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบระยะเวลาบัญชีละ 2 ครั้ง
402161 กำไร/ขาดทุนจากการขายหุ้นต้องรับรู้เป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
402173 ทำการประนอมหนี้ ปี 2548 โดยยอมลดหนี้ให้อัตราร้อยละ 20 พร้อมยกดอกเบี้ยทั้งหมดให้
407299 ซื้อขายหุ้นเมื่อมีกำไรต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
407385 ขายตั๋วรถไฟฟ้าได้ส่วนลดถือเป็นฐานภาษีในการคำนวณกำไรสุทธิ
407402 มีสถานประกอบการหลายแห่งให้นำรายได้ทุกแห่งมารวมเสียภาษี
413325 สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ พ.ศ. 2562
413326 ประเภทภาษีอากรที่ได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ พ.ศ. 2562
413327 บริษัทที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ พ.ศ. 2562 ต้องลงทะเบียนในระบบส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภ
413328 การลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ พ.ศ. 2562 ให้ใช้ User ID และ Password เดียวกับระบบการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
413329 การพิจารณารายได้ตามพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ พ.ศ. 2562
413330 เงื่อนไขตามพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ พ.ศ. 2562
413331 การแจ้งใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ พ.ศ. 2562 สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากรและกระทรวงการคลัง
413332 การสมัครยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อลงทะเบียนใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ พ.ศ. 2562
413333 การสมัครใช้บริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) เพื่อลงทะเบียนใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ พ.ศ. 2562
หน้า 1 | 2 | 3 |