1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
พบข้อมูลจำนวน :  7  รายการ
เลขที่เอกสาร ชื่อเรื่องเอกสาร
404902 ขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์
409867 ลูกจ้างถูกหักเงินเดือน เนื่องจากนายจ้างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ
410992 กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ผู้มีเงินได้และคู่สมรสแยกคำนวณภาษี (ในแบบฯฉบับเดียวกัน) สามารถนำภาษีชำระไว้เกินของภริยาหักกลบกับภาษีที่ต้องชำระของสามีได้
411106 กรณีเงินได้จากการเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
411170 การใช้สิทธิยกเว้นภาษีบ้านหลังแรก กรณีทำสัญญาและจ่ายเงินดาวน์ก่อนระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
411263 การยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน RMF ก่อนปี 2551
411362 ได้รับเงินมัดจำประกันค่าความเสียหายจะต้องนำมารวมเป็นเงินได้กับค่าเช่า
หน้า 1 |